درمان هم و غم و افسردگی ، عصبانیت و…

درمان هم و غم و افسردگی ، عصبانیت و… بخش اول نوره شادی می‌آورد و برای بدن پاکیزگی به همراه دارد. در ساقه (یا ریشه) اسپند شادی اس ملاقات کردن با برادران مؤمن موجب انبساط