نان و سلامت

در بهبود سلامت جامعه تو اگر بنشینی ، من اگر بنشینم چه کسی برخیزد؟ تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه برمی خیزند. تا خود مردم تصمیم نگیرند که بهبود حاصل شود هیچ امری محقق