مزاج خوراکی ها

فرمول کلی و مهم شناسایی مزاج غذا ها بی شک دانستن مزاج تمامی خوراکی ها یخت و زمان بر است. با توجه به سوالات مکرر عزیزان در مورد دانستن طبع خوراکی ها در این لحظه