تراریخته چیست؟ معرفی محصولات تراریخته

جنگ غذا شروع شده است ایران هدف مافیای تراریخته کمپانی های چند ملیتی برنامه گسترده حاکمیت بر غذای جهان برای کنترل مردم و سود بیشتر را سالهاست شروع کرده اند.آنها نمی خواهند شما خیلی چیزها