مضرات دکل‌های تلفن همراه برای سلامتی

💎یا ما پیشرفته ایم؟ مضرات دکل‌های تلفن همراه برای سلامتی وظیفه اصلی دکل های تلفن همراه ، انتشار امواج الکترومغناطیسی تلفن های همراه می باشد که گفته می شود تا حدود 4 کیلومتر انتشار پیدا