1. صفحه نخست
  2. حسن آیت

برچسب: حسن آیت

استاد آیت
نان

نان

جلسه ی هفتادم « نان » ۴ دقیقه

استاد آیت
مشک

مشک

جلسه ی شصت و نهم « مشک » ۵ دقیقه

استاد آیت
نخود

نخود

جلسه ی هفتاد و یکم « نخود » ۲ دقیقه

استاد آیت
مویز

مویز

جلسه ی شصت و هفتم « مویز » ۵ دقیقه

استاد آیت
کم خوری

کم خوری

جلسه ی شصت و ششم « کم خوری » ۱۷ دقیقه

استاد آیت
کاهو

کاهو

جلسه ی شصت و پنجم « کاهو » ۲ دقیقه

هر دردی را درمانی است

جلسه ی شصت و چهارم « هر دردی درمان است » ۲۱ دقیقه

استاد آیت
گرسنگی کشیدن

گرسنگی کشیدن

جلسه ی شصت و سوم «گرسنگی کشیدن » ۱۲دقیقه

استاد آیت
طبیب هندی

طبیب هندی

جلسه ی شصت و دوم « طبیب » ۲۹ دقیقه ماکت های ما در ایران بسیار بی شوق و انگیزه است

استاد آیت
سیر

سیر

جلسه ی شصت و یک « سیر » ۳ دقیقه