1. صفحه نخست
  2. حسن آِیت

Tag: حسن آِیت

شکر

شکر

جلسه ی شصتم « شکر » 7 دقیقه

زیتون

زیتون

جلسه ی پنجاه وهفتم « زیتون » 7دقیقه

بِه

بِه

جلسه ی چهل و ششم « بِه » 11 دقیقه

پرخوری ـ دوری از خانواده

پرخوری ـ دوری از خانواده

جلسه ی چهل و سوم « پرخوری ـ دوری از خانواده » 10 دقیقه چ

اهتمام به شناخت  بیماری

اهتمام به شناخت بیماری

جلسه ی چهل و دوم « اهتمام به شناخت بیماری » 19 دقیقه

آداب طبابت و وظایف طبیب

آداب طبابت و وظایف طبیب

جلسه ی سی و هشتم « آداب طبابت و وظایف طبیب » 9 دقیقه