1. صفحه نخست
  2. حسن آِیت

برچسب: حسن آِیت

استاد آیت
شکر

شکر

جلسه ی شصتم « شکر » ۷ دقیقه

استاد آیت
زیتون

زیتون

جلسه ی پنجاه وهفتم « زیتون » ۷دقیقه

استاد آیت
بِه

بِه

جلسه ی چهل و ششم « بِه » ۱۱ دقیقه

استاد آیت
پرخوری ـ دوری از خانواده

پرخوری ـ دوری از خانواده

جلسه ی چهل و سوم « پرخوری ـ دوری از خانواده » ۱۰ دقیقه چ

استاد آیت
اهتمام به شناخت  بیماری

اهتمام به شناخت بیماری

جلسه ی چهل و دوم « اهتمام به شناخت بیماری » ۱۹ دقیقه

استاد آیت
آداب طبابت و وظایف طبیب

آداب طبابت و وظایف طبیب

جلسه ی سی و هشتم « آداب طبابت و وظایف طبیب » ۹ دقیقه