غذای تلبینه مفید برای بیماران قلبی

غذای تلبینه برای بیماران مفید برای بیماران قلبی تلبینه، در روایات تأکید شده به استفاده از تلبینه بری افراد بیمار، به عبارتی خوب است غذای بیمار تلبینه باشد، تلبینه از گندم یا جو و شیر