نقش وتاثیر قرآن در زندگی مسلمانان

با توجه به اینکه قران تجلی اصلی دین اسلام است. 1.مومنان تاثیر میگذارد. تا آنجاکه به حافظه مربوط است.هیچ مسلمان عاملی نیست که چیزی از قرآن را از برنباشد . خود قرآن کریم حافظه را