آداب طبابت و وظایف طبیب

جلسه ی سی و هشتم « آداب طبابت و وظایف طبیب » 9 دقیقه