زندگی اجتماعی
ده‌ فرد سمی‌ که‌ باید به‌ هر قیمتی‌ از‌ آنها‌ دوری‌ کنید

ده‌ فرد سمی‌ که‌ باید به‌ هر قیمتی‌ از‌ آنها‌ دوری‌ کنید

آدم‌های سمّی چه نشانه‌های دارند؟ از کجا بدانید که با یک فرد سمّی معاشرت می‌کنید؟ و اگر اینطور است، بایدها و نبایدها در این خصوص کدامند؟ سروکار داشتن با افراد سمّی اجتناب‌ناپذیر است. آدم‌های سمّی…

اعتقادات
آیا حق الناسی است که خداوند آن را ببخشد؟

آیا حق الناسی است که خداوند آن را ببخشد؟

بخشیدن حق دیگری از جانب خدا بدون این که جلب رضایت او بشود ، از عدالت خداوند به دور است. خداوند که عدل مطلق است حقوق بندگان را که بر عهده ما است نمی بخشد…