استاد آیت
کاهو

کاهو

جلسه ی شصت و پنجم « کاهو » 2 دقیقه

هر دردی را درمانی است

جلسه ی شصت و چهارم « هر دردی درمان است » 21 دقیقه

استاد آیت
گرسنگی کشیدن

گرسنگی کشیدن

جلسه ی شصت و سوم «گرسنگی کشیدن » 12دقیقه

استاد آیت
طبیب هندی

طبیب هندی

جلسه ی شصت و دوم « طبیب » 29 دقیقه ماکت های ما در ایران بسیار بی شوق و انگیزه است

استاد آیت
سیر

سیر

جلسه ی شصت و یک « سیر » 3 دقیقه

استاد آیت
شکر

شکر

جلسه ی شصتم « شکر » 7 دقیقه

استاد آیت
شنبلیله

شنبلیله

جلسه ی پنجاه و نهم « شنبلیله » 4 دقیقه

استاد آیت
شلغم

شلغم

جلسه ی پنجاه و هشتم « شلغم » 3 دقیقه

استاد آیت
زیتون

زیتون

جلسه ی پنجاه وهفتم « زیتون » 7دقیقه

استاد آیت
زردک

زردک

جلسه ی پنجاه و ششم « زردک » 4 دقیقه