استاد آیت
کاهو

کاهو

جلسه ی شصت و پنجم « کاهو » ۲ دقیقه

هر دردی را درمانی است

جلسه ی شصت و چهارم « هر دردی درمان است » ۲۱ دقیقه

استاد آیت
گرسنگی کشیدن

گرسنگی کشیدن

جلسه ی شصت و سوم «گرسنگی کشیدن » ۱۲دقیقه

استاد آیت
طبیب هندی

طبیب هندی

جلسه ی شصت و دوم « طبیب » ۲۹ دقیقه ماکت های ما در ایران بسیار بی شوق و انگیزه است

استاد آیت
سیر

سیر

جلسه ی شصت و یک « سیر » ۳ دقیقه

استاد آیت
شکر

شکر

جلسه ی شصتم « شکر » ۷ دقیقه

استاد آیت
شنبلیله

شنبلیله

جلسه ی پنجاه و نهم « شنبلیله » ۴ دقیقه

استاد آیت
شلغم

شلغم

جلسه ی پنجاه و هشتم « شلغم » ۳ دقیقه

استاد آیت
زیتون

زیتون

جلسه ی پنجاه وهفتم « زیتون » ۷دقیقه

استاد آیت
زردک

زردک

جلسه ی پنجاه و ششم « زردک » ۴ دقیقه