چرا مسلمانان گوشت خوک نمی خورند؟

چرا مسلمانان گوشت خوک نمی خورند ؟! چرا مسلمانان گوشت خوک نمی خورند ؟! مختصری درمورد گوشت خوک ؛ خوک جسد و مردار گندیده میخورد حتی اگر مردار پدرش باشد. خوک همه چیز میخورد حتی