1. صفحه نخست
  2. نان

Tag: نان

نان

نان

جلسه ی هفتادم « نان » 4 دقیقه

نان و سلامت

نان و سلامت

در بهبود سلامت جامعه تو اگر بنشینی ، من اگر بنشینم چه کسی برخیزد؟ تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه برمی خیزند. تا خود مردم تصمیم نگیرند که بهبود حاصل شود هیچ امری محقق