تقویت کننده و افزایش دهنده ذهن، قلب، حکمت، رزق، بینایی و … چیست؟

تقویت کننده و افزایش دهنده ذهن و هوش و عقل و قلب و حکمت و شجاعت و سخاوت صبر و رزق و آب مرد و بینایی و… چیست؟ یک میوه و این همه خاصیت… 1.قلب