اموری مهم جهت انعقاد نطفه سالم در طب اسلامی

برحذر داشتن از اموری مهم جهت انعقاد نطفه سالم در طب اسلامی نهی از همبستری در حالات خاص نهي از ايستاده نزديکي کردن(مقتضي شب ادراري فرزند نهي از صحبت زيادحين نزديکي(مقتضي کرولالي فرزند نهي ازنزديکي