طرز تهیه نوشیدنی و شربت امام صادق (ع)

روش تهیه: سه کیلو مویز که هسته اش جدا شده باشد (مواد زائد آن جدا شده باشد) را با آب به خوبی بشویید و با سه کیلو آب بخیسانید تا روی مویز پوشانده شود (در