سرمه اثمد سنتی فراموش شده

سرمه اثمد سنت فراموش شده سلامتی چشم ها استفاده از سرمه اثمد برای پیشگیری از آب‌مروارید و آب سیاه و کوری و ورم ملتحمه توصیه شده است. سرمه اثمد پیشگیری و درمان ضعف چشم سرمه