زیبایی و طراوت صورت

برای زیبا و با طراوت شدن رنگ رخسار چه کنیم 1.خوردن به (حداقل یک هفته به صورت ناشتا به بخوریم.) 2.خوردن گلابی 3.مداومت بر خوردن بادنجان (چه آب پز و چه سرخ شده با روغن