زمان مصرف میوه‌ها

مراد اشاره به زمانیست که میتوان میوه را مصرف کرد . بهترین زمان مصرف و زمان منع مصرف ، تا بدن استفاده لازم از مصرف میوه را داشته باشد و آسیبی هم نبیند . به