آیا از عوامل نابودی روستاها و مهاجرت به شهرها اطلاع دارید؟

آیا از عوامل نابودی روستاها و مهاجرت به شهرها اطلاع دارید؟ طرح کنترل جمعیت (ممنوعیت سبک زندگی روستایی) طرح ترسیب کربن(ممنوعیت کشاورزی) طرح قرق منابع طبیعی(ممنوعیت دامداری) طرح آبیاری قطره ای و بارانی(ممنوعیت کشاورزی سنتی)