پرهیز از سرما و استقبال از آن

جلسه ی بیست و پنجم « پرهیز از سرما و استقبال از آن » 3 دقیقه