بوئیدن گل

تمیز کردن مجاری غذا مجاری تنفس وروده نیاز به تمیز کردن وخوشبو کردن دارند برای دهان که ممر غذا وهوا وخارج شدن هوا موقع صحبت کردند میتوان با مسواک زدن وخلال کردن تمیز وخوشبو کرد