بوی خوش

پیامبر (ص) می‌فرمایند: «ثلاثة يفرح بهن الجسم و يربو ، الطيب و لباس اللين ، و شرب العسل.» [15] «سه چیز است که بدن با آن خوشحال می‌شود و رشد و نمو پیدا می‌کند، عطر