راهکار ترک سیگار ومواد مخدر

ترک سیگار ومواد مخدر ضمن اصلاح مزاج،خون،تغذیه ،اعمال وروان وسیستم ها واعضای مهم وبیماریهای دیگر قرص خون صاف کننده سرکه انگبین سیگار طبی که گیاهان دارویی مختلف مخصوصا اسفند وکندر را در پیپ بریزین وبکشین