پیشنهاد طب اسلامی برای تصفیه هوا و آب

پیشنهاد طب اسلامی برای تصفيه هوا و آب ۱ - نحوه تصفيه هواي منزل در تابستان و زمستان شهشهاني مي افزايد:هواي راکد مي گندد، هواي گنديده عفوني مي شود و هواي عفوني عامل بيماري و