1. صفحه نخست
  2. استاد آیت

Category: غیر مصنف

منافع بیماری « بخش دوم »

منافع بیماری « بخش دوم »

جلسه ی هجدهم « منافع بیماری ـ بخش دوم » 25 دقیقه

منافع بیماری

منافع بیماری

جلسه ی چهاردهم « منافع بیماری » 21 دقیقه

برنج

برنج

جلسه ی سیزدهم « برنج » 5 دقیقه

عوامل شادابی

عوامل شادابی

جلسه ی ششم « عوامل شادابی » 11 دقیقه

تاکید برخوردن شام و نهی از واگذاردن آن

تاکید برخوردن شام و نهی از واگذاردن آن

جلسه ی چهارم « تاکید بر خوردن شام ونهی از واگذاردن آن » 9 دقیقه

راه تندرستی

راه تندرستی

جلسه ی سوم «راه تندرستی» 4 دقیقه

سجده راه دفع امواج الکترومغناطیسی

سجده راه دفع امواج الکترومغناطیسی

بدن شما به طور روزانه مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس دریافت میکند. شما امواج الکترو مغناطیس را از طریق تجهیزات الکتریکی که استفاده می کنید و نمی توانید کنار هم بگذارید و ناخواسته این امواج را