1. صفحه نخست
  2. دارو

Category: کتاب

کلیپ / امام خمینی (ره) : از غرب هیچ‌ چیز‌ مفیدی نمی‌آید همه چیز استعماری هست!

کلیپ / امام خمینی (ره) : از غرب هیچ‌ چیز‌ مفیدی نمی‌آید همه چیز استعماری هست!

امام خميني دران سال هاي ابتدايي انقلاب بيان داشتند كه از غرب هیچ‌ چیز‌مفیدی نمی‌آید همه چیز استعماری هست طب و داروی غربی هم استعماری‌هست پابند چرندیات غربی نباشیم

برخی از کتب طب اسلامی!

برخی از کتب طب اسلامی!

۱_قرآن کریم۲_المحاسن جلد2/روايات/احمد بن محمد بن خالد برقى۳_الكافي جلد 6و8/روايات/شيخ محمد بن يعقوب‏ کليني۴_الخصال/روايات/محمد بن على‏ ابن بابويه صدوق۵_وسايل الشيعه جلد16و17/روايات/محمد بن حسن ‏حرعاملي۶_هدایه الامه الی احکام الائمه جلد 8/روايات/محمد بن حسن‏ حر عاملی ۷_فصول