1. صفحه نخست
  2. استاد آیت

دسته: استاد آیت

استاد آیت
پنیر

پنیر

جلسه ی پنجاه و یکم « پنیر » ۱۰ دقیقه

استاد آیت
پرهیز

پرهیز

جلسه ی پنجاه و دوم « پرهیز » ۶ دقیقه

استاد آیت
پک کامل

پک کامل

جلسه ی پنجاهم « پک کامل » ۴۵ دقیقه

استاد آیت
درمان با انچه حرام است

درمان با انچه حرام است

جلسه ی چهل وهشتم « درمان با انچه حرام است » ۲۲ دقیقه

پرخوری

جلسه ی چهل و هفتم « پرخوری » ۲۴ دقیقه

استاد آیت
بِه

بِه

جلسه ی چهل و ششم « بِه » ۱۱ دقیقه

استاد آیت
برگ چغندر

برگ چغندر

جلسه ی چهل و پنجم « برگ چغندر » ۶ دقیقه

استاد آیت
آویشن

آویشن

جلسه ی چهل و چهارم « آویشن » ۴ دقیقه

استاد آیت
پرخوری ـ دوری از خانواده

پرخوری ـ دوری از خانواده

جلسه ی چهل و سوم « پرخوری ـ دوری از خانواده » ۱۰ دقیقه چ

استاد آیت
اهتمام به شناخت  بیماری

اهتمام به شناخت بیماری

جلسه ی چهل و دوم « اهتمام به شناخت بیماری » ۱۹ دقیقه