نان

نان

جلسه ی هفتادم « نان » 4 دقیقه

مشک

مشک

جلسه ی شصت و نهم « مشک » 5 دقیقه

نخود

نخود

جلسه ی هفتاد و یکم « نخود » 2 دقیقه

مویز

مویز

جلسه ی شصت و هفتم « مویز » 5 دقیقه

کم خوری

کم خوری

جلسه ی شصت و ششم « کم خوری » 17 دقیقه

کاهو

کاهو

جلسه ی شصت و پنجم « کاهو » 2 دقیقه

هر دردی را درمانی است

جلسه ی شصت و چهارم « هر دردی درمان است » 21 دقیقه

گرسنگی کشیدن

گرسنگی کشیدن

جلسه ی شصت و سوم «گرسنگی کشیدن » 12دقیقه

طبیب هندی

طبیب هندی

جلسه ی شصت و دوم « طبیب » 29 دقیقه ماکت های ما در ایران بسیار بی شوق و انگیزه است

سیر

سیر

جلسه ی شصت و یک « سیر » 3 دقیقه