تاکید برخوردن شام و نهی از واگذاردن آن

جلسه ی چهارم « تاکید بر خوردن شام ونهی از واگذاردن آن » ۹ دقیقه

Mohammad reza Esmaili

Mohammad reza Esmaili

Read Previous

راه تندرستی

Read Next

آداب خوردن میوه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *