استاد آیت
نان

نان

جلسه ی هفتادم « نان » 4 دقیقه

استاد آیت
نخود

نخود

جلسه ی هفتاد و یکم « نخود » 2 دقیقه

استاد آیت
مشک

مشک

جلسه ی شصت و نهم « مشک » 5 دقیقه

استاد آیت
مویز

مویز

جلسه ی شصت و هفتم « مویز » 5 دقیقه

استاد آیت
کم خوری

کم خوری

جلسه ی شصت و ششم « کم خوری » 17 دقیقه