استاد آیت
نان

نان

جلسه ی هفتادم « نان » ۴ دقیقه

استاد آیت
نخود

نخود

جلسه ی هفتاد و یکم « نخود » ۲ دقیقه

استاد آیت
مشک

مشک

جلسه ی شصت و نهم « مشک » ۵ دقیقه

استاد آیت
مویز

مویز

جلسه ی شصت و هفتم « مویز » ۵ دقیقه

استاد آیت
کم خوری

کم خوری

جلسه ی شصت و ششم « کم خوری » ۱۷ دقیقه