استاد آیت
آنچه موجب پیری زودرس می شود

آنچه موجب پیری زودرس می شود

جلسه ی شانزدهم « آنچه موجب پیری زودرس می شود » ۶ دقیقه

استاد آیت
نوبت ها غذایی

نوبت ها غذایی

جلسه ی پانزدهم « نوبت غذایی » ۹ دقیقه

استاد آیت
منافع بیماری

منافع بیماری

جلسه ی چهاردهم « منافع بیماری » ۲۱ دقیقه

استاد آیت
برنج

برنج

جلسه ی سیزدهم « برنج » ۵ دقیقه

استاد آیت
شماری از حکمت های نهفته در بیماری

شماری از حکمت های نهفته در بیماری

جلسه ی دوازدهم « شماری از حکمت های نهفته در بیماری » ۵ دقیقه

استاد آیت
عوامل طول عمر

عوامل طول عمر

جلسه ی یازدهم « عوامل طول عمر » ۶ دقیقه

استاد آیت
آلو

آلو

جلسه ی دهم « آلو » ۵ دقیقه

استاد آیت
آداب آشامیدن

آداب آشامیدن

جلسه ی هشتم « آداب آشامیدن » ۲۸ دقیقه

استاد آیت
ترنج

ترنج

جلسه ی هشتم « ترنج » ۶ دقیقه

استاد آیت
تعریف بیماری

تعریف بیماری

جلسه ی هفتم « تعرریف بیماری » ۷ دقیقه