استاد آیت
آنچه موجب پیری زودرس می شود

آنچه موجب پیری زودرس می شود

جلسه ی شانزدهم « آنچه موجب پیری زودرس می شود » 6 دقیقه

استاد آیت
نوبت ها غذایی

نوبت ها غذایی

جلسه ی پانزدهم « نوبت غذایی » 9 دقیقه

استاد آیت
منافع بیماری

منافع بیماری

جلسه ی چهاردهم « منافع بیماری » 21 دقیقه

استاد آیت
برنج

برنج

جلسه ی سیزدهم « برنج » 5 دقیقه

استاد آیت
شماری از حکمت های نهفته در بیماری

شماری از حکمت های نهفته در بیماری

جلسه ی دوازدهم « شماری از حکمت های نهفته در بیماری » 5 دقیقه

استاد آیت
عوامل طول عمر

عوامل طول عمر

جلسه ی یازدهم « عوامل طول عمر » 6 دقیقه

استاد آیت
آلو

آلو

جلسه ی دهم « آلو » 5 دقیقه

استاد آیت
آداب آشامیدن

آداب آشامیدن

جلسه ی هشتم « آداب آشامیدن » 28 دقیقه

استاد آیت
ترنج

ترنج

جلسه ی هشتم « ترنج » 6 دقیقه

استاد آیت
تعریف بیماری

تعریف بیماری

جلسه ی هفتم « تعرریف بیماری » 7 دقیقه